Terms and Conditions

Ilda Schoonheidssalon / Ilda Beautyshop,
Hoofdvestiging: KvK 24383641 | Vestigingsnr. 000005396077 | Overblaak 64, Rotterdam

As a dutch business, we are only able to present our terms and conditions in Dutch. If you require an English explanation please use your preferred translator, or contact us for more information.  

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Artikel 2. Offertes en totstandkoming overeenkomst
Artikel 3. Aflevering
Artikel 4. Levertijd
Artikel 5. Wijzigingen in de te leveren zaken
Artikel 6. Garantie
Artikel 7. Aansprakelijkheid
Artikel 8. Gebreken; klachttermijnen
Artikel 9. Betaling
Artikel 10. Wettelijke zichtperiode
Artikel 11. Incassokosten
Artikel 12. Geschillenbeslechting
Artikel 13. Toepasselijk recht

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Ilda Schoonheidssalon en koper, waaronder alle aanbiedingen en overeenkomsten van Ilda Schoonheidssalon.

Artikel 2. Offertes en totstandkoming overeenkomst

Tussen Ilda Schoonheidssalon en de koper komt een overeenkomst tot stand, zodra Ilda Schoonheidssalon de opdracht van de koper schriftelijk heeft aanvaard, danwel een begin met de uitvoering daarvan heeft gemaakt. De automatische verzending van een bestellingsbevestiging via het internet c.q. de email wordt uitdrukkelijk niet als het schriftelijk aanvaarden van een opdracht gezien, dan wel het maken van een begin met de uitvoering daarvan. Ilda Schoonheidssalon kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3. Aflevering

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt aflevering voor rekening en risico van de koper. De koper kan kiezen voor aflevering door PostNL. Zie voor meer informatie Verzending.
2. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden afgeleverd. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn. Ilda Schoonheidssalon is in dit geval gerechtigd nieuwe bestellingen van koper niet in behandeling te nemen c.q. niet te leveren.

Artikel 4. Levertijd

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper Ilda Schoonheidssalon derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5. Wijzigingen in de te leveren zaken

Ilda Schoonheidssalon is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.

Artikel 6. Garantie

 1. Op de elektrische producten die Ilda Schoonheidssalon verkoopt, geldt in eerste instantie de fabrieksgarantie. Voor zover geen fabrieksgarantie geldt, garandeert Ilda Schoonheidssalon dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 1 jaar na levering. Niet onder de garantie vallen: oplaadbare batterijen, batterijladers en onderdelen die een normale slijtage vertonen.
 2. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de zaak een gebrek vertoont, is Ilda Schoonheidssalon verplicht nadat de koper hem het gebrek heeft gemeld de zaak te herstellen. Koper is wel verplicht zo duidelijk mogelijk aan te geven waaruit het gebrek zou bestaan alvorens een product waarop de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is, te retourneren.
 3. De garantie geldt niet voor transportkosten, transportkosten voor service aan huis en alle risico’s van het vervoer die direct of indirect verband houden met de garantie van het product.
 4. De garantie geldt tevens niet voor schade als gevolg van reparaties door niet door Ilda Schoonheidssalon erkende reparateurs of door de klant zelf.
 5. De garantie geldt tevens niet voor schade als gevolg van ongevallen, blikseminslag, water, brand, onvoldoende ventilatie of iedere ander oorzaak buiten de controle van Ilda Schoonheidssalon.
 6. Ilda Schoonheidssalon kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit.
 7. De koper kan slechts vervanging van de zaak of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien
  – Ilda Schoonheidssalon tot tweemaal toe een poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen, deze pogingen vruchteloos zijn geweest en het gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen, of
  – de zaak zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt, tenzij de afwijking van het overeengekomen, gezien haar geringe betekenis, een ontbinding niet rechtvaardigt.
 8. De garantie vervalt indien de koper de schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling en/of onjuist gebruik e.d. van een gegarandeerde zaak.
 9. Bij gebreken die onder de garantie vallen en die zich later dan zes maanden na aflevering voordoen dan wel wanneer het een zaak betreft die slechts een beperkte houdbaarheid van minder dan zes maanden heeft en het gebrek zich pas na afloop van de houdbaarheidsdatum voordoet, dient de koper aan te tonen dat het gebrek zich heeft voorgedaan binnen de garantietermijn.
 10. De garantie vervalt als het type- of serienummer van een zaak is verwijderd of gewijzigd. De garantie wordt slechts toegekend indien het defecte apparaat vergezeld is van de originele aankoopfactuur of kasbon (waarop de datum van aankoop en het type vermeld en zichtbaar moeten zijn)

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Ilda Schoonheidssalon is geen producent en aanvaardt derhalve geen productaansprakelijkheid als bedoeld in artikelen 6:185 tot en met 6:193 Burgerlijk Wetboek. Gebreken leiden voor Ilda Schoonheidssalon tot een inspanningsverbintenis ten einde bemiddeling te bewerkstelligen tussen producent en koper. Ilda Schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor gevolgschade, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, immateriele schade en winstderving.

Artikel 8. Gebreken; klachttermijnen

De koper dient gebreken binnen 1 maand na ontdekking schriftelijk aan Ilda Schoonheidssalon te melden.

Artikel 9. Betaling

Indien de bestelling niet onder rembours wordt verzonden, dient de betaling te geschieden bij vooruitbetaling binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur. Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de koper in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand. In het geval van uitstaande, nog niet betaalde facturen is Ilda Schoonheidssalon gerechtigd eventuele nieuwe bestellingen te annuleren c.q. niet uit te voeren zolang de al geleverde bestellingen niet integraal betaald zijn.

Artikel 10. Wettelijke zichtperiode

In Nederland geldt een wettelijk vastgelegd zichttermijn van 14 werkdagen. Binnen dit termijn kunt u de bestelling beoordelen en retourneren indien het product of de dienst niet aan de verwachtingen voldoet. Dit kunt u schriftelijk doen. Een email naar info@ildabeautyshop.nl is ook voldoende. Retourneer de producten vervolgens binnen de gestelde termijn aan: Ilda Schoonheidssalon, Overblaak 64, 3011 MH Rotterdam. Zorg ervoor dat het pakket voldoende is gefrankeerd om strafport te voorkomen. De kosten van de retourzending (per PostNL meestal € 6,95 per pakket) komen geheel voor uw eigen rekening. Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, dan wordt u daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in rekening gebracht. Hygiëne producten zoals gebruikte harsverwarmers, gebruikte hars of gebruikte pedicuresets, zijn onverkoopbaar en kunnen niet meer verkocht worden. Gebruikte hygiëneproducten kunt u derhalve niet retourneren. U kunt dit voorkomen indien u de producten uitsluitend test zoals u dat in een winkel (of bijvoorbeeld ter plekke bij Ilda Schoonheidssalon) zou doen, en de producten ongebruikt en in de originele (verzend)verpakking aan ons retourneert.

Artikel 11. Incassokosten

 1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen. In ieder geval is de koper verschuldigd: – over de eerste € 2.950,- 15% – over het meerdere tot € 5.900,- 10% – over het meerdere tot € 14.748,- 8% – over het meerdere tot € 58.990,- 5% – over het meerdere 3% Indien Ilda Schoonheidssalon aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 2. De koper is jegens Ilda Schoonheidssalon de door Ilda Schoonheidssalon gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Ilda Schoonheidssalon en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 12. Geschillenbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en Ilda Schoonheidssalon, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Rotterdam. Ilda Schoonheidssalon blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 13. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Ilda Schoonheidssalon en de koper is Nederlands recht van toepassing.